Algemene Leden Vergadering 11 april 2018

11 april 2018, van 20:00 tot 22:00, Buurthuis Hornmeer, Dreef 1 | Buurthuis Hornmeer, Dreef 1

ALV

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van de PvdA afdeling Aalsmeer

Door het opstappen van bijna het voltallige bestuur vlak voor de verkiezingen, willen wij graag een oproep doen aan onze leden om deze bestuursfuncties weer bemenst te krijgen.
Deze vergadering wordt voor de laatste keer voorgezeten door Dolf Veenboer, ad interim voorzitter op ver zoek van de Provincie Noord-Holland. Hierna neemt hij afscheid.
Voor onderstaande vacatures zoeken wij kandidaten:
Vacature van voorzitter,
Vacature van secretaris,
Algemeen bestuurslid,
Wij hopen na deze avond weer een daadkrachtig bestuur te hebben.
Verder is er deze avond informatie over de nieuwe gemeente raad met Jelle Buisma als ons gekozen gemeenteraadslid.
Deze avond is als basis voor onze lokale afdeling van groot belang en hierbij het verzoek aan een van onze leden om de avond te willen notuleren.
Wil degene die dat op zich wil nemen, dit aan mij kenbaar maken.

14 februari stonden de jaarstukken op de agenda die zijn toen door de verkiezing koorts niet behandeld alleen uitgedeeld. Dit doet het werk van de kascontrole commissie geen goed recht maar ze krijgen deze keer wel gelegenheid om verslag te doen.

woensdag 11 april 2018
Buurthuis Hornmeer, bestuurskamer
Dreef 1
1431 WX Aalsmeer
aanvang 20.00 – eind 22.00 zaal open 19:30

Agenda
1. Opening, agenda, mededelingen
2. Notulen vorige vergadering
3. Jaarstukken
– Jaarverslag
– Jaarrekening
– begroting 2018
– verslag kascontrole commissie
4. Bestuursverkiezing (3 nieuwe kandidaten nodig: voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid. De penningmeester is herkiesbaar)

5. Actualiteit omtrent lid gemeente raad, fractie assistenten, fractie voorzitter.
6. Wat verder ter tafel komt
7. Afscheid bestuursleden
8. Rondvraag
9. Sluiting

De stukken van de Jaarrekening, begroting, kascontrole commissie staan online op mijn.pvda.nl
Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld, ook is nog geen notulist voor de vergadering gevonden.
Dit is inmiddels de 2de uitnodiging.

Graag tot de 11e

Hartelijke partijgroeten,
Wouter van der Heijde,
Bestuurslid, penningmeester, webmaster, PvdA afdeling Aalsmeer.