Bestuurs selectie commissie

18 april 2018, van 20:00 tot 22:00, Jasmijnstraat 3, Aalsmeer | Jasmijnstraat 3, Aalsmeer

Verslag Algemene Leden Vergadering afdeling PvdA Aalsmeer
d.d. 11 april 2018.
Aanwezig: 16 leden
Afwezig met kennisgeving: Janny Oosterloo, Nels de Vries.
Notulist: Elly Offerman.

Na opening door de voorzitter ad interim Dolf Veenboer worden de Financiële Jaarstukken 2017 en de begroting 2018 goedgekeurd. Onder dankzegging aan de kascontrole commissie en de penningmeester Wouter van der Heijde. Er wordt een nieuwe kascontrole commissie benoemd: Bram Landzaat en Auke Ham.

Bestuursverkiezing.
Op voorstel van Auke wordt er een werkgroepje aangesteld om o.a. nieuwe bestuursleden te werven. Jan, Jelle, Elly, Omar en Auke melden zich aan.
Eerste bijeenkomst op 18 april bij Auke. (Jasmijnstraat 3).

Actualiteit omtrent lid gemeenteraad, fractie assistenten, fractie voorzitter.
Jelle meldt dat de verkiezingscampagne prima ging. De huiskamer bijeenkomsten werden redelijk bezocht vooral in Kudelstaart en Petra bedankt de mensen die hun huis beschikbaar hebben gesteld. Zeker iets om in de toekomst mee door te gaan. Ook de lijsttrekkersdebatten verliepen goed. Het resultaat was 906 stemmen voor de PvdA. Meeste stemmen in Aalsmeer Oost. Er is een fractie: Jelle, Petra en Omar. De formatie is inmiddels begonnen en alle partijen doen mee.

Wat verder ter tafel komt.
Leni Paul wordt bedankt voor de goede stukken die zij heeft geschreven.

Jan Westerhof stelt voor om aan alle PvdA leden een kort verslag te sturen over het verloop van de verkiezingen en dat de communicatie naar de leden toe structureel moeten zijn.

Afscheid bestuurslid.
Om 9 uur sluit voorzitter Dolf Veenboer de vergadering. Hij neemt afscheid van Aalsmeer. De aanwezigen bedanken hem voor zijn inzet in de afgelopen periode met een bosje bloemen.