Verkiezingsprogramma

20 februari 2018

Zeker Aalsmeer
Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie. Dat zijn de rode draden van de sociaaldemocratie. De PvdA staat voor een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht afkomst, zichzelf kan zijn, goed werk en een goed inkomen heeft, het beste onderwijs krijgt en zich kan ontwikkelen. Daarin gaan we zorgvuldig met elkaar om. Kinderen kunnen er veilig opgroeien en volwassen kunnen vooruitkomen. Meer dan ooit is er in die gemeenschap ruimte voor een grote verscheidenheid aan meningen, leefwijzen en culturen. De PvdA wil een gemeenschap die soepel genoeg is om veranderingen op te vangen en die zich ontwikkelt en vooruitgaat. Daarom is investeren in wat ons verbindt noodzakelijk. De PvdA Aalsmeer wil zich daar sterk voor maken de komende jaren.

Wij willen politiek bedrijven vanuit de menselijke maat op basis van vertrouwen, het accepteren van elkaar, solidariteit en rechtvaardigheid.

Het gaat PvdA Aalsmeer om goede betaalbare woningen en veilige sterke wijken en buurten, om vrijheid voor iedereen, zonder discriminatie. Om gelijke kansen voor kinderen, om goede zorg en een fijne oude dag voor ouderen. Wij willen een duurzame economie waarin duurzame energie en een gezonde leefomgeving centraal staan. De fiets en de bus krijgen daarin veel meer mogelijkheden. We bevorderen het fietsgebruik door het realiseren van een samenhangend en hoogwaardig fietsroute-netwerk. In Aalsmeer kan waterveiligheid worden verbonden met natuurontwikkeling, recreatie en landschapsbeheer. De Bovenlanden en de Westeinde plassen bieden daarvoor kansen.

Leefbare buurten
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. Basis hiervoor is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Een goed ingerichte en veilige openbare ruimte in combinatie met ontmoetingsplaatsen in de wijk leveren hier een belangrijke bijdrage en werken preventief bij het vergroten van het welbevinden van mensen.

Geef ruimte aan burgers, die zich verenigen en een publieke taak op zich nemen. Als bewoners met elkaar de woningen willen opknappen, dan moet de corporatie of gemeente daarvoor het budget overdragen in plaats van ze alleen inspraak te bieden. Als bewoners zelf hun wijk willen onderhouden eveneens.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
– Een leefbare wijk ook veilig is, feitelijk en in de beleving. Leefbaar betekent eveneens een sociale wijk. Het wijkteam is de eerste toegang tot zorg en ondersteuning.
– Een leefbare wijk verkeersveilig is: 30 km per uur is het regiem rond de scholen.
– We wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo inrichten dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
– We samen met het bedrijfsleven en de middenstand ervoor zorgen dat winkels en kantoren voor mindervaliden toegankelijk zijn.
– De openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen zodat kinderen en volwassenen elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten.

Zeker zijn van zorg en welzijn.
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Basis hiervoor is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Een goed ingerichte en veilige openbare ruimte in combinatie met ontmoetingsplaatsen in de wijk leveren hier een belangrijke bijdrage en werken preventief bij het vergroten van het welbevinden van mensen, versterken van hun zelfredzaamheid en eenzaamheidsbestrijding. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt – even of voor langere duur – er altijd iemand is, die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, zijn een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

De laatste jaren is er binnen de sectoren zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn, een omslag naar een betere, minder complex georganiseerde dienstverlening. Veel gaat goed, maar vanuit het gedachtengoed van de PvdA zou juist de rol van de gemeente gericht moeten zijn op preventie. Bijvoorbeeld door inzicht krijgen in groepen die onzichtbaar zijn voor de gemeente, juist om in een vroegtijdig stadium hulp te kunnen bieden. Met name bij Jeugdzorg heeft de overgang voor uitdagingen gezorgd. Deze groepen in kaart brengen en ondersteunen heeft voor de PvdA prioriteit. Ook in het ouderenbeleid zijn punten van zorg en aandacht. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen terwijl nog niet alle voorzieningen daarop ingesteld zijn. We pleiten voor woonzorgzones en voldoende aan- of aanleunwoningen

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
– Toegankelijkheid van zorg vanzelfsprekend is. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal.
– Het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Verschillende manieren zijn beschikbaar. Dat kan via de huisarts, het wijkteam, of op een andere manier. Inwoners kunnen het zelf aanvragen. Mantelzorgers en buren kunnen ook zorgaanvrager zijn.
– Het voor elke inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt met welk probleem of vraag.
– Wij de stopwatchcultuur in de zorg verder bestrijden. Wij besteden de zorg niet aan op basis van alleen de prijs. In de aanbesteding stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact.
– Preventie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorg en welzijnsbeleid.
– wij maken werk van het ontwikkelen van Woon-Zorgzones
– de PvdA initieert een gemeentelijke beleidsvisie Langer zelfstandig Wonen

Sport, kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de lokale samenleving. Cultuur in Aalsmeer en Kudelstaart is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschikbaar stellen het belangrijkste.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat;
– Wij vinden het belangrijk dat iedereen, de geschiedenis en cultuur van Aalsmeer en Kudelstaart kan leren kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische locaties zoals de het oude raadhuis, de historische veiling maar ook evenementen zoals avondvierdaagse, dodenherdenking, Koningsdag en de vele jaarlijkse lokale evenementen.
– Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
– Cultuur is van ons allemaal! De huidige houding van de gemeente om iedere instelling zichzelf te laten financieren niet inhoud dat de gemeente niet mee kan denken of zich coulant kan opstellen. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.
– Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket met onder andere eenvoudige herhalingsvergunningen.
– Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.

Wonen
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een basis van de verbonden samenleving. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor alle soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving: als bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier een directe invloed op hun woonomgeving hebben. Zeggenschap gaat daarom ook over de invloed die huurders en gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie.

Om de toegankelijkheid waar te kunnen maken zullen er méér huizen moeten worden gebouwd: op plaatsen waar mensen graag wonen en toegespitst op goedkopere bouw. Bouwen in bestaand gebied, inclusief de transformatie van leegstaande werkomgevingen zoals sierteelt, heeft hierbij voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Voor zeggenschap is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (o.a. door nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg.

Wij streven naar gemengde wijken. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar buiten onze gemeente. Als passend toewijzen gemengde wijken in de weg staat, dan dienen we dat in overleg met de corporaties op te lossen.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
– Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen.
– We in onze regio afspraken maken over voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen. Iedere gemeente in de regio levert een eigen bijdrage.
– De gemeente in overleg met de corporatie de voorraad goedkoopste huurwoningen aanwijst en er zorg voor draagt dat die goedkope huurwoningen verspreid over de verschillende wijken liggen. Zo worden de negatieve effecten van passend toewijzen zoveel mogelijk beperkt.
– Wij ons niet neerleggen bij het idee dat éénoudergezinnen niet in aanmerking kunnen komen voor een grondgebonden woning (dit is een woning op de begane grond die vaak een tuin heeft).
– In alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars gemengde wijken het uitgangspunt zijn.
– Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn.
Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen dan niet omhooggaan. (Maximaal redelijke huur gaat dan wel omhoog, dan moet het percentage wijzigen.)
Energietransitie
De weg naar een gemeente zonder aardgas gaat de komende jaren ingeslagen worden. Er zijn vele technische mogelijkheden die nog niet uitgekristalliseerd zijn. De weg ernaartoe dient met zorgvuldigheid te worden bewandeld zodat alle bewoners een voor hen juiste en betaalbare keuze kunnen maken. Voor bewoners van huurwoningen geldt dat woningbouwvereniging Eigen Haard hier keuzes gaat maken. Maar er zijn in onze gemeente ook vele particuliere woningbezitters met beperkte financiële middelen. Er zullen subsidiemogelijkheden komen, maar voorop dient te staan dat zij die dit het meeste nodig hebben hiervan ook optimaal zullen kunnen profiteren. In navolging van België is de zogenaamde “burensubsidie” een goed idee. Zo kan een heel huizenblok met particuliere woningen gebruik maken van een extra subsidie als zij besluiten tot een energietransitie.

Zeker gehoord worden
Schiphol dringt door in alle vezels van de Aalsmeerse samenleving. Geluidshinder, beperking van bouwmogelijkheden, en als belangrijkste gevolg een verhoging van het gehalte fijnstof in de lucht. Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Op veel wat er gebeurt heeft de gemeente helaas geen invloed. Door de start en landingsroutes beter te beheersen kan Schiphol de geluidshinder in de gemeente sterk verminderen zonder dat anderen daar structureel meer last van krijgen. Hierop moet het beleid van de gemeente zich richten en moet blijvend in gesprek gegaan worden met Schiphol over geluidshinder en luchtkwaliteit!

Natuur, toerisme en recreatie
Versterking van toerisme en recreatie is economisch een goede oplossing voor het Bovenlandengebied, maar er dient voor gewaakt te worden dat er goed omgegaan wordt met de natuur. Duidelijke inventarisatie van deze gebieden en een planmatige aanpak bij de ontwikkeling. Waar mag wel en waar niet gebouwd worden? Om zo te voorkomen dat het één groot recreatiepark wordt.

Zeker zijn van een overheid die initiatieven stimuleert
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Het is van belang dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.

De PvdA wil een slagvaardige en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners. Initiatieven ten behoeve van de ruimtelijke ordening worden positief bekeken, met een houding van ‘Ja, mits…..’ in plaats van ‘Nee, maar…..’. Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. Samenwerking is een middel, geen doel. Deze visie houdt in dat Aalsmeer zelf de regie weer in handen neemt, met een evaluatie waarbij de samenwerking onder de loep wordt genomen.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode:
– Een lokale overheid die slagvaardig is en die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit betekent dat er meer regionale samenwerking nodig is. Dit mag echter niet leiden tot een nieuwe vorm van centralisme die slecht democratisch controleerbaar is.
– Aalsmeer is en blijft een zelfstandige gemeente. Waarbij beleid onder de regie en verantwoording van Aalsmeer valt. Waarmee afgeweken zal worden van de convenant bepaling die dicteert dat het beleid voor 90% geharmoniseerd dient te zijn met Amstelveen.
– Geen overheveling van overheidstaken aan marktpartijen en marktwerking in het sociaal domein.